ابعاد خشونت علیه زنان| ویکی پدیا فارسی

ابعاد خشونت علیه زنان

به طور کلی خشونت را می توان از پنج بعد بررسی کرد.
1.خشونت جسمی نظیر کتک زدن.
2. خشونت روانی: تحقیر و سرزنش مداوم، مسخره کردن، احساس گناه دادن به طرف مقابل، فحاشی کردن، زیر سوال بردن یا بی اهمیت جلوه دادن فعالیت های فردی و اجتماعی طرف مقابل، بی توجهی و بی اعتنایی.
3. خشونت مالی: در مضیقه قرار دادن فرد مقابل، به گونه ای که همواره او را محتاج یا در فقر نگه دارند. این مورد می تواند یکی از معیارهای اصلی سنجش نابرابری های جنسیتی به شمار آید. نمونه بارز آن اختلاف میانگین دستمزد مردان و زنان در سطح جامعه می باشد.
4. خشونت جنسی نظیر تحمیل رابطه جنسی و رفتارهای تحقیرآمیز در این رابطه.
5. خشونت اجتماعی: این نوع خشونت را می توان هم در سطح اجتماع، نظیر مزاحمت های خیابانی، مزاحمت در محل کار یا تحصیل بررسی کرد و هم در حوزه های خانوادگی مانند ممانعت از معاشرت فرد با دوستان و فامیل و فعالیت های مورد علاقه اجتماعی.